Miami Ocean Blv
State of Washington, USA
The Speres, Seattle